ثبت نام دوره های فشرده و آنلاین آمادگی آزمون تولک

برنامه هفتگی کلاس تولک آی ENGLISH TOLC-I

روزهای هفتهساعت 16:00 تا 17:30ساعت 17:40 تا 19:10
شنبهریاضیات و آمارفیزیک مهندسی
یکشنبهریاضیات و آمارمنطق و درک مطلب
دوشنبهریاضیات و آمارفیزیک مهندسی
سه شنبهریاضیات و آمارمنطق و درک مطلب
چهارشنبهریاضیات و آمارفیزیک مهندسی
پنجشنبهریاضیات و آمارمنطق و درک مطلب

برنامه هفتگی کلاس تولک ای ENGLISH TOLC-E

روزهای هفتهساعت 16:00 تا 17:30ساعت 17:40 تا 19:10
شنبهریاضیات و آمار
یکشنبهریاضیات و آمارمنطق و درک مطلب
دوشنبهریاضیات و آمار
سه شنبهریاضیات و آمارمنطق و درک مطلب
چهارشنبهریاضیات و آمار
پنجشنبهریاضیات و آمارمنطق و درک مطلب

برنامه هفتگی کلاس تولک اف ENGLISH TOLC-F

روزهای هفتهساعت 12:00 تا 14:00ساعت 14:20 تا 15:50ساعت 16:00 تا 17:30ساعت 17:40 تا 19:10
شنبهشیمیزیست شناسیریاضیات و آمارفیزیک
یکشنبهشیمیزیست شناسیریاضیات و آمارمنطق و درک مطلب
دوشنبهشیمیزیست شناسیریاضیات و آمارفیزیک
سه شنبهشیمیزیست شناسیریاضیات و آمارمنطق و درک مطلب
چهارشنبهشیمیزیست شناسیریاضیات و آمارفیزیک
پنجشنبهشیمیزیست شناسیریاضیات و آمارمنطق و درک مطلب

تماس با مشاور: 09211098445

تماس با مشاور: 09199798801

تماس با آکادمی: 02166891142