داروسازی ایتالیا به زبان انگلیسی

داروسازی ایتالیا آکادمی دان

داروسازی ایتالیا به زبان انگلیسی و ایتالیایی به صورت رایگان امکانذیر است. تحصیل داروسازی در ایتالیا به شرط قبولی در آزمون ورودی ممکن می‌باشد.