آزمون شبیه سازی تولک اف TOLC-F 

  • کارنامه به ایمیل شما ارسال میشود.
  • 50 سوال 5 گزینه ای
  • هر پاسخ صحیح 1 نمره
  • هرپاسخ اشتباه 0.25 نمره منفی
  • هر سوال بدون پاسخ 0 امتیاز

 

نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره موبایل