آزمون شبیه سازی تولک آی TOLC-I 

لطفا فایل زیر را مطالعه کنید و سوالات درک مطلب را از این متن ها پاسخ دهید.

Reading Comprehension

  • کارنامه به ایمیل شما ارسال میشود.
  • 50 سوال 5 گزینه ای
  • هر پاسخ صحیح 1 نمره
  • هرپاسخ اشتباه 0.25 نمره منفی
  • هر سوال بدون پاسخ 0 امتیاز
  • اگر صفحه آزمون قفل شد چند ثانیه صبر کنید.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره موبایل