آکادمی بین المللی دان
DAAN ACADEMY


Warning: Undefined array key "HTTP_SEC_FETCH_SITE" in /home/daanacad/public_html/wp-content/plugins/quiz-maker/includes/class-quiz-maker-iframe.php on line 71

آزمون آزمایشی آیمت IMAT وشبیه ساز آیمت IMAT

آزمون آزمایشی آیمت وشبیه ساز آیمت IMAT، آزمونی است که شرایط آن شبیه به شرایط آزمون واقعی است. این آزمون‌ها معمولاً برای ارزیابی آمادگی افراد برای شرکت در یک آزمون واقعی برگزار می‌شوند.

در آزمون آزمایشی آیمت، شرایطی مانند زمان پاسخگویی، تعداد سوالات، نوع سوالات، و محیط برگزاری آزمون شبیه به شرایط آزمون واقعی است. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا با شرایط آزمون واقعی آشنا شوند و آمادگی خود را برای شرکت در آن افزایش دهند.

آزمون‌های شبیه سازی آیمت در زمینه‌های مختلف درسی برگزار می‌شوند. به عنوان مثال، آزمون‌های شبیه سازی درس زیست شناسی، آزمون‌های شبیه سازی درس شیمی آیمت، و آزمون‌های شبیه سازی درسهای دیگری که در آزمون آیمت IMAT مطرح هستند.

فواید شرکت در آزمون‌ آزمایشی IMAT عبارتند از:

  • آشنایی با شرایط آزمون واقعی
  • افزایش آمادگی برای شرکت در آزمون واقعی
  • شناسایی نقاط ضعف و قوت داوطلب
  • بهبود مهارت‌های مدیریت زمان
  • کاهش استرس ناشی از شرکت در آزمون واقعی

برای شرکت در آزمون‌های شبیه سازی، می‌توان به موسسات آموزشی، سایت‌های اینترنتی، و مراکز برگزاری آزمون‌های بین المللی مراجعه کرد. همچنین شما میتوانید از آزمون آزمایشی تولک اف و تعیین سطح آزمون تولک آی نیز استفاده کنید.

یک آزمون آزمایشی آیمت و تعیین سطح آیمت IMAT باید خصوصیات زیر را داشته باشد تا بتواند به خوبی دانشپذیران را ارزیابی کن.

شرایط آزمون: شرایط آزمون شبیه ساز IMAT باید تا حد امکان شبیه به شرایط آزمون واقعی باشد. این امر شامل زمان پاسخگویی، تعداد سوالات، نوع سوالات، و محیط برگزاری آزمون است.
سوال‌های آزمون: سوالات آزمون تعیین سطح آیمت شبیه ساز باید از نظر سطح دشواری، محتوا، و نوع سوالات مشابه سوالات آزمون واقعی باشند.
بازخورد آزمون: بازخورد آزمون شبیه ساز IMAT باید به گونه‌ای باشد که به داوطلبان کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند و برای بهبود عملکرد خود برنامه‌ریزی کنند.
در ادامه به بررسی هر یک از این خصوصیات می‌پردازیم:

شرایط آزمون آزمایشی IMAT 

شرایط آزمون شبیه ساز باید تا حد امکان شبیه به شرایط آزمون واقعی باشد. این امر شامل زمان پاسخگویی، تعداد سوالات، نوع سوالات، و محیط برگزاری آزمون است.

زمان پاسخگویی: زمان پاسخگویی در آزمون شبیه ساز باید مشابه زمان پاسخگویی در آزمون واقعی باشد. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا مهارت‌های مدیریت زمان خود را بهبود بخشند.

تعداد سوالات: تعداد سوالات در آزمون شبیه ساز آیمت باید مشابه تعداد سوالات در آزمون واقعی باشد. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا آمادگی خود را برای پاسخگویی به حجم بالای سوالات در آزمون واقعی افزایش دهند.

نوع سوالات: نوع سوالات در آزمون شبیه ساز باید مشابه نوع سوالات در آزمون واقعی باشد. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا با انواع سوالات آزمون آشنا شوند و برای پاسخگویی به آنها آماده شوند.

محیط برگزاری آزمون: محیط برگزاری آزمون شبیه ساز باید مشابه محیط برگزاری آزمون واقعی باشد. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا با فضای آزمون واقعی آشنا شوند و استرس ناشی از شرکت در آزمون واقعی را کاهش دهند.

سوال‌های آزمون

سوال‌های آزمون شبیه ساز باید از نظر سطح دشواری، محتوا، و نوع سوالات مشابه سوالات آزمون واقعی باشند. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا آمادگی خود را برای پاسخگویی به سوالات آزمون واقعی افزایش دهند.

سطح دشواری سوالات: سطح دشواری سوالات آزمون شبیه ساز باید مشابه سطح دشواری سوالات آزمون واقعی باشد. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا با سوالات دشوار آزمون واقعی آشنا شوند و برای پاسخگویی به آنها آماده شوند.

محتوای سوالات: محتوای سوالات آزمون شبیه ساز باید مشابه محتوای سوالات آزمون واقعی باشد. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا با موضوعات آزمون واقعی آشنا شوند و برای پاسخگویی به آنها آماده شوند.

نوع سوالات: نوع سوالات آزمون شبیه ساز باید مشابه نوع سوالات آزمون واقعی باشد. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا با انواع سوالات آزمون آیمت IMAT آشنا شوند و برای پاسخگویی به آنها آماده شوند.

بازخورد آزمون

بازخورد آزمون شبیه ساز باید به گونه‌ای باشد که به داوطلبان کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند و برای بهبود عملکرد خود برنامه‌ریزی کنند. بازخورد آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

نتایج آزمون: نتایج آزمون باید به صورت دقیق و کامل در اختیار داوطلبان قرار گیرد. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا عملکرد خود را در آزمون ارزیابی کنند.
تحلیل آزمون: تحلیل آزمون باید به گونه‌ای باشد که نقاط ضعف و قوت داوطلبان را به آنها نشان دهد. این امر به داوطلبان کمک می‌کند تا برای بهبود عملکرد خود برنامه‌ریزی کنند.
با توجه به خصوصیات ذکر شده، می‌توان گفت که یک آزمون شبیه ساز خوب باید بتواند به داوطلبان کمک کند تا با شرایط آزمون واقعی آشنا شوند، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون واقعی افزایش دهند، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند، و برای بهبود عملکرد خود برنامه‌ریزی کنند.

0
imat exam

IMAT PLACEMENT TEST

فرم اطلاعات 

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

1. In some countries, prisoners may purchase books with the money they earn by working. Hence receiving gifts of books may discourage prisoners from undertaking paid work while in prison.

This work is important in building self-esteem and encouraging a work ethic among prisoners. In any case, prisoners have access to books through the prison library. Therefore, prisoners should not be allowed to receive parcels containing books from friends or relatives while they are serving their sentence.

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

2. Thousands of books and blogs – and quite a bit of legitimate science – sing the praises of
positivity. Optimistic, happy people tend to be healthier, more physically active and more
successful. They may even live longer. But as shown by research, positivity, when deployed at
the wrong time or in the wrong amount, can have negative effects. For example, when it comes
to waiting for the results of an exam or a job interview, ‘being prepared for the worst’ is shown to
be a better strategy for protecting ourselves than categorical optimism. When it comes to
health, negative thinking spurs people into seeking information and engaging in healthy
behaviour. Finally, relentlessly positive people may seem dismissive or insensitive to friends
who are having difficulties, seeming to make light of their problems.
Which one of the following best expresses the main conclusion of the above argument?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

3. A piece of paper is laid on a table in landscape orientation (i.e. the longer side running left to right
and the shorter side running top to bottom).
This piece of paper is then folded in half four times, alternately by moving the left hand side
across over the right hand side and folding, and by moving the top half down over the bottom
half and then folding. After each fold a dot is made with a pen in the centre of the face showing
on the table.
After the four folds and four dots, the paper is unfolded in the reverse sequence and is then
turned over so that the four dots are showing.
What is the pattern of the dots on the paper? (Dotted lines represent the fold marks)

 

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

4. As part of a maths project, a class of 30 children conduct a survey amongst themselves of how
many brothers and sisters they have. They each write their name in the appropriate space on
the chart below. No one in the class has a brother or sister who is also in the class.

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

5. 36% of the contents of a tin of sweets have been eaten. Today, 25% of the remaining sweets will
be eaten. The same number of sweets will be eaten on each of the following 2 days.
What % of its original contents will it then contain?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

6. LoCost sells three different types of washing powder: Zoom, Zap and Ownbrand. Zoom is a
double concentrate brand needing only half the amount of powder used by the other two brands.
Which one of the boxes of powder below represents best value for money?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

7. In 1938 the Dutch artist Piet Mondrian left Paris to escape the threat of German invasion and
went to live in London, where he painted what are now regarded as his best works. Mondrian
had the option of moving to a more rural area in England, but chose London because of his love
of the diverse and vibrant culture of big cities. This explains why London has more artists living
in it than any other city in England.
Which one of the following is an underlying assumption of the above passage?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

8. People who take their holidays in Las Vegas love to gamble. Gerry will be going to France for his holiday so he must not like gambling.

Which one of the following most closely parallels the reasoning used in the above argument?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

9. Jeff is looking to buy a new car. He will only be using it for commuting to his workplace for 1 year and will have a total annual mileage of 20000. He wants to buy the car which would make his total spend over the year, including the initial cost of the car, the lowest.

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

10. Although the idea of a driverless vehicle seems like the stuff of science fiction, we are moving very close to the reality of self-driving cars. But we are so engrossed in the technology that we are ignoring the legal implications – and legislating for new scenarios takes time. A whole new set of questions is raised by the development of these machines. One example is the question of who takes responsibility when an accident happens. Given that the vast majority of crashes are caused in part at least by human error, self-driving cars should have the capacity to save lives. But they will not be perfect. So if an accident happens, who is responsible? The owner of the car, or the manufacturer of the car? The car itself cannot be prosecuted or made to pay damages.

Which one of the following can be drawn as a conclusion from the above passage?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

11. Which one of the following was the first human to complete an orbit of the Earth in 1961?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

12. The name of the German mathematician Carl Friedrich Gauss is famously associated with

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

13. Which one of the following is NOT a principle of the sharing economy?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

14. Which one of the following is the director of the film Amarcord?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

15. Which of the following languages is not a member of the ‘Romance’ language family?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

16. Which one of the following pairs of currency/country is NOT correct?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

17. The Fields medal is a prestigious award in the field of

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

18. Which of these people did NOT win the Nobel Prize in Literature?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

19. Which of the following books was NOT written by Primo Levi?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

20. Which one of the following pairs of archipelago/country is NOT correct?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

21. Which of the following institutions of the Republic of Italy is democratically elected by direct universal suffrage?

دسته بندی: General Knowledge and Logical Reasoning

22. Which one of the following international organizations maintains a list of the World Heritage Sites of outstanding cultural or natural importance?

دسته بندی: Biology

23. Which of the following healthy cells contain circular DNA?

1 Escherichia coli

2 Saccharomyces cerevisiae (yeast)

3 human liver cell

دسته بندی: Biology

24. The structure of the amino acid asparagine is shown. In each image (V-Z) a part of the structure is enclosed by a line.

دسته بندی: Biology

25. The occurrence of which of the following could allow you to distinguish between the processes of DNA replication and transcription?

1 The breaking of hydrogen bonds.

2 The formation of hydrogen bonds.

3 The formation of phosphodiester bonds.

دسته بندی: Biology

26. Which one of the following will be caused by an appropriate stimulus of a rod cell in the retina of a healthy human eye?

دسته بندی: Biology

27. The diagram represents the fluid mosaic model of a cell membrane.

دسته بندی: Biology

28. The diagrams show animal cells from organisms that sexually reproduce. Each diagram shows a single cell containing chromosomes during cell division.

Which one of the following diagrams has a correct description for a cell from an organism with a haploid number of 4?

[Assume that the sex of the organism is inherited in the same way as in humans.]

دسته بندی: Biology

29. In 1981, an immature male finch (Geospiza conirostris) arrived on an island in the Galapagos.

This male finch was similar to finches of the species (G. fortis) living on the island.

However, G.conirostris was 70% larger than G. fortis and had a distinctly different song.

The diagram shows how, after observing further generations, a new species has evolved.

دسته بندی: Biology

30. A single base mutation occurs in a gene.

Which of the following is/are possible effects on the protein produced as a result of this mutation?

1 The protein has an altered tertiary structure.

2 The protein is shorter in length.

3 The protein is unchanged.

دسته بندی: Biology

31. Which one of the following is an example of catabolism in healthy human cells?

دسته بندی: Biology

32. The diagram shows how recombinant DNA can be used to make cotton plants produce an insect toxin. The insect toxin kills any insect that can damage the cotton crop.

دسته بندی: Biology

33. The heart of a developing human fetus normally has a hole in the septum. The septum separates the right atrium and the left atrium.

Which one of the statements about the circulation in the developing fetus with a hole in the septum is correct?

دسته بندی: Biology

34. Which of the following statements about bile in the digestive system are correct?

1 It emulsifies fat globules.

2 It dilutes the contents of the small intestine.

3 It lowers the activation energy of lipase.

4 It helps to reduce the acidity of the contents leaving the stomach.

دسته بندی: Biology

35. What is the correct order of the following events that occur immediately after acetylcholine binds to postsynaptic receptors of a muscle fiber, causing the muscle to contract?

1 Ca2+ ions diffuse into the sarcoplasm.

2 The muscle fibre membrane is depolarised.

3 The myosin binding site on the actin filament is uncovered.

دسته بندی: Biology

36. Which of the following is/are features of HIV?
1 It has a capsid.
2 It contains DNA.
3 It has ribosomes.

دسته بندی: Biology

37. Which one of the structures listed is NOT involved in the reabsorption of water in a healthy human?

دسته بندی: Biology

38. Which row shows three structures found in a healthy human male liver cell, in order of size from largest to smallest?

[Assume that there are no mutations in the cell.]

دسته بندی: Biology

39. Which of the following statements about healthy living organisms are correct?

1 They are made up of one or more cells.

2 They have DNA as the genetic material.

3 They use energy to stay alive when their surroundings change.

4 They undergo phases of growth.

دسته بندی: Biology

40. The diagrams show five different microscopic structures.

The structures are not drawn to the same scale.

Which of these structures is the smallest?

دسته بندی: Chemistry

41. What does the formula Br² represent?

دسته بندی: Chemistry

42. An atom has atomic number x and a mass number of 2x + 6 How many neutrons are in the nucleus of this atom?

دسته بندی: Chemistry

43. Which of the following is the equation for the reaction of magnesium with excess cold water?

دسته بندی: Chemistry

44. Which of the following substances has the weakest overall intermolecular forces?

[atomic numbers: H = 1; C = 6; N = 7; O = 8; F = 9]

دسته بندی: Chemistry

45. Sucrose, C12H22O11, is added to water at 20 °C until no more sucrose will dissolve.

Four statements are made about sucrose and the solution that is produced:

1 A saturated solution of sucrose is produced.

2 The freezing point of the solution is 0 °C.

3 Sucrose is a non-polar substance.

4 Sucrose is the solute.

Which two statements are correct?

دسته بندی: Chemistry

46. Which of the following pairs of molecules are structural isomers?

دسته بندی: Chemistry

47. P, Q and R represent substances involved in a gaseous reaction.

دسته بندی: Chemistry

48. Which of the following molecules has a permanent overall dipole moment?

[C is in Group IV; N and P are in Group V; O and S are in Group VI; F and Cl are in Group VII]

دسته بندی: Chemistry

49. Which of the following functional groups is present in cysteine?

دسته بندی: Chemistry

50. In which of the following pairs of species does the vanadium, V, have the same oxidation state?

دسته بندی: Chemistry

51. X and Y are acidic solutions.

X has a pH of 2 and Y has a pH of 4

Which of the following statements about the hydrogen ion concentrations of X and Y is correct?

دسته بندی: Chemistry

52. 40 cm³ of a solution of sodium hydroxide is exactly neutralised by 25 cm³ of 0.40 mol L¯¹ sulfuric acid.

دسته بندی: Physics and Mathematics

53. Which of the following is equal to

دسته بندی: Physics and Mathematics

54. What are the coordinates of the turning point of the graph of the quadratic equation

دسته بندی: Physics and Mathematics

55. A rocket is launched vertically from the surface of the Earth. As it leaves the launch pad, the total mass of the rocket and its contents is m. The gravitational field strength at the Earth’s surface is g. The rocket motor provides an upward vertical thrust T to the rocket.

What is the initial vertical acceleration of the rocket as it leaves the launch pad?

 

 

 

دسته بندی: Physics and Mathematics

56. Given that

what is the value of x?

دسته بندی: Physics and Mathematics

57. 39 male students and 36 female students were asked how many meals they had eaten in the school cafeteria during the first week of the term. The results are shown in the table:

What is the value of x ?

دسته بندی: Physics and Mathematics

58. A beaker contains 1000g of a liquid that is stirred at its boiling point. A 100W electric heater is completely immersed in the liquid. The heater provides the liquid with thermal energy, and 200g of the liquid changes to vapour in 1600s.

What is the specific latent heat of evaporation of the liquid?

[Assume that no thermal energy is transferred to or from the surroundings, and no vapour condenses.]

دسته بندی: Physics and Mathematics

59. The diagram represents a concave mirror, where F is the principal focus and f is the focal length.

The mirror is used to produce an image of an object.

Which of the following statements are correct?

[Assume the mirror is parabolic.]

1 Incident rays travelling parallel to the principal axis always pass through F after reflection.

2 Incident rays passing through F always travel parallel to the principal axis after reflection.

3 The image formed is always inverted.

4 The image formed is always real.

5 The image formed is always larger than the object.

دسته بندی: Physics and Mathematics

60. A boat crosses a river that has straight, parallel sides. In still water, the boat has a maximum speed of 4.0m /s at maximum power. The boat is aimed at a point directly across the river from its starting point. The river flows at a constant speed of 3.0m /s parallel to its sides.

What is the speed of the boat as measured by a person stationary on the bank, and what is the angle at which the boat travels, measured from a line at 90° to the bank?

[The boat travels at maximum power throughout its journey.]

امتیاز شما

0%